FREE SHIPPING ON ALL PRODUCTS

Walkun stendine baryp görmäge hoş geldiňiz: 60229 Sergi senesi: 13-nji fewraldan 15-nji fewral aralygynda 2023 Tk.

Sergi maglumaty

Jadyly şou 1933-nji ýylda esaslandyryldy we ABŞ-da iň wekilçilikli moda sergisi we dünýädäki iň täsirli halkara moda sergileridir.Hytaý sergileri SOURCING ZONA-da ýerleşdiriler.2013-nji ýylyň iýun aýynda MAGIC WORLD SHOE ASSOCIATES tarapyndan ýerleşdirilen WSA-ny satyn aldy we aýakgap bölümi awgust aýynda MAGIC SHOW-da görnükli bolup, göwrümi üç esse artyp, ABŞ-da iň möhüm aýakgap sergisine öwrüldi.

 

Jadyly tomaşa owadan Las Wegasda geçiriler

Şeýlelik bilen, sizi we kompaniýanyň wekillerini 13-nji döwürde Jadyly sergide ýerleşýän otagymyza baryp görmäge tüýs ýürekden çagyrdykth15-e çenlithFewral Amerikada.

Iň täze gezelenç aýakgaplary, pyýada aýakgaplar, wulkanizirlenen aýakgaplar we tötänleýin aýakgap we ş.m. biziň kabinamyzda saýlamagyň iň täze tehniki usuly bolar.Bäsdeşlik bahasy bolan ýokary hilli önümler bazaryňyzda harytlary gowy satmaga kömek eder.

Mundan başga-da, gyzgyn satuw aýakgaplaryny dizaýn etmegiňize kömek edýän döredijilik dizaýn toparymyz, ähli zerur zatlary çözmek üçin hil we hünärmen satuw toparyny dolandyrmak üçin jogapkär QC topary bar.

Sergide duşuşanymyz diýseň hoşal bolardy.Companyakyn wagtda kompaniýanyňyz bilen uzak möhletli işewür gatnaşyk gurmaga garaşýarys.

Açylyşyna üns bermegiňizi haýyş edýäriswagt

Serginiň senesi: 13-nji fewralth15-e çenlith, 2023

Sergi stendi: 60229

27E7E2E6F581AA093FDAD2E8E2D68361


Iş wagty: -20anwar-16-2023