FREE SHIPPING ON ALL PRODUCTS

Biz hakda

Walksuna hoş geldiňiz

Walksun önümçilik we söwda integrasiýasydyr.Biziň kompaniýamyz, Fujian welaýatynyň Jinjiang şäherinde, Jinjiang howa menziline we demir ýol menziline ýakyn ýerde ýerleşýär.Biziň kompaniýamyz 3000 inedördül metr töweregi, ajaýyp otag, ofis we 1500 inedördül metr sergi otagyny öz içine alýar.Kompaniýamyzda 60-dan gowrak işgär bar.Olar jogapkär QC topary, döredijilik dizaýner topary, ajaýyp satuw topary we hünärmen tehniki topary.Nusga ýa-da köpçülikleýin önümçilik bolsun, hemmesi biziň gözegçiligimizde we siziň zerurlygyňyzda edilip bilner.
Biz her dürli açyk aýakgap, sebäp aýakgaplary, sport aýakgaplary, aýakgaplar, wulkanizirlenen / sanjym aýakgaplary, käbir gyzykly aýakgaplar we ş.m.
On ýyldan gowrak üznüksiz işlemekden soň, professional aýakgap eksport kompaniýasyna ýetişdik.

Üznüksiz gowulaşmagyň müşderileriň pikirlerine baglydygyna ynanýarys.Müşderilerimiziň her bir pikirine we teswirine baha berýäris.Bu çalt ösmegimiz üçin peýdalydyr.Indi bütin dünýäde müşderilerimiz bar, esasanam Fransiýa, Polşa, Ispaniýa, Meksika, ABŞ, Kanada, Sautafriýa we Çili bazarynda.

Öňdebaryjy dizaýn aýakgap söwda kompaniýasy hökmünde, tehnologiýa we innowasiýa boýunça öňdäki hatarda durmagy we işimiziň ähli ugurlaryny yzygiderli gowulandyrmagy maksat edinýäris.Strategiýamyz halkara bazarynda güýçli orny eýelemäge kömek edýär we uzak möhletleýin ösüşi üpjün edýär.

Aýakgap pudagynda 10+ ýyllyk tejribe bilen, WALKSUN dürli bazarlarda we sebitlerde müşderileriň talaplaryna gowy düşünýär we işiňizi professional we girdejili ODM we OEM hyzmatlary bilen üpjün etmäge ukyply.Açyk aýakgaplary, iş aýakgaplaryny, krossowkalary / tötänleýin aýakgaplary, sanjym we wulkanizasiýa aýakgaplaryny lomaý gezelenç etmek zerurlygy ýüze çykanda, bize ýüz tutuň we mugt baha alyň.

Täze we köne müşderiler bilen hyzmatdaşlyga we dostlukly we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmaga tüýs ýürekden umyt edýäris.

IMG_3406

IMG_3406

IMG_3406

IMG_3406

Näme üçin bizi saýlamaly?

Önümlerimiz

Its Döredileli bäri kompaniýamyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär.
Products Önümlerimiz täze we köne müşderileriň arasynda pudakda ajaýyp abraý gazandy we gymmatly ynam gazandy ..

Hyzmatlarymyz

Market Bazara gönükdirilenligi talap edýäris, önümlerimize üns berýäris we müşderileriň göwnünden turýarys.
Products Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize ýüz tutuň.Size mähirli hyzmat edýäris.