FREE SHIPPING ON ALL PRODUCTS

WALKSUN 14-nji ýanwardan 17-nji ýanwar aralygynda geçiriljek EXPO RIVA SCHUH-a baryp görýärsiňiz

微 信 图片 _20230116173117Aýakgap önümleri boýunça öňdebaryjy halkara söwda ýarmarkasy Expo Riva Schuh we deri önümlerine we esbaplaryna bagyşlanan söwda merkezi bolan Gardabags, köp sanly täze pikirler we peýdaly gurallar bilen pudagyň jemgyýetine goldaw bermegini dowam etdirýär.1972-nji ýyldan bäri her ýyl iki gezek geçirilýär.
2023-nji ýylyň 14-17-nji ýanwarynda Riva del Garda şäherinde geçiriljek ýarmarkanyň indiki neşiri “Digital Connection” tarapyndan güýçlendiriler.Bu, dürli mazmun we wirtual işewürlik we aragatnaşyk mümkinçilikleri arkaly bu pudakda işleýän müňlerçe adama gatnaşmagyň artykmaçlyklaryny giňeltmek we giňeltmek üçin anyk mümkinçilik döreder.
Sergi kompaniýalarynyň arasynda 41 ýurt wekilçilik edýär we 100-den gowrak dürli ýurtdan köp sanly myhman gelýär, Expo Riva Schuh göwrümli aýakgaplara bagyşlanan iň möhüm halkara sergisidir.
“Riva del Garda Fierecongressi SpA” tarapyndan gurnalan bu ýarmarka, gelýänlere we sergä gatnaşýanlara hödürleýän artykmaçlyklarynyň aýratyn utgaşmasy sebäpli aýakgap pudagynyň ençeme ýyl bäri özüne çekiji ýeri bolup gelýär:

1. Bütindünýä söwda ýarmarkasy senenamasynyň içinde strategiki ýerleşiş
2. Alyjylaryň we sergä gatnaşyjylaryň arasynda halkara derejesi
3. Fairarmarka 10 dürli meýdança gatnaşdy
4. Gardabags bilen aýakgap we deri önümleri üçin doly bazar
5. Ikitaraplaýyn, işewür we dynç alyş, şahsyýeti bolan Garda kölünde ýerleşýär
TERJIME EDIPLERI
98-nji neşir 14-nji ýanwar 2023-nji ýanwar
99-njy neşir 2023-nji ýylyň 17-nji iýuny

WALKSUN 14-nji ýanwardan 17-nji ýanwar aralygynda geçiriljek EXPO RIVA SCHUH-a baryp görmegiňizi mähirli garşylaýarys.NOOK kabinamyz C3B01.Biziň kompaniýamyz, stendimizde saýlamagyňyz üçin iň täze tehniki usul bilen iň täze gezelenç aýakgaplaryny, pyýada aýakgaplary, wulkanizirlenen aýakgaplary we tötänleýin aýakgaplary we ş.m. görkezeris.Bu sergide siziň bilen duşuşmak isleýäris.Companyakyn wagtda kompaniýanyňyz bilen uzak möhletli işewür gatnaşyk gurmaga garaşýarys.
Otagymyz NOOK: C3 B01
Sergi senesi: 14-nji ýanwardan 2023-nji ýylyň 17-nji ýanwary.微 信 图片 _20230105161351


Iş wagty: -anwar-05-2023