FREE SHIPPING ON ALL PRODUCTS

Sergi Informaiton

Dünýäniň iň möhüm sport önümleri sergilerinden biri hökmünde ISPO Mýunhen, sport harytlary kompaniýalary üçin güýçlerini görkezmek, marka bahasyny ýokarlandyrmak we işewürlik mümkinçiliklerini giňeltmek üçin amatly platforma bolup durýar.Bu sergi sport önümleriniň we sport moda pudagynyň, şol sanda açyk sport, gyşky sport, aşa sport, sport, sport modasy, funksional esbaplar we sport ugurlaryny öz içine alýan onýyllyklaryň ösüşinden soň 1970-nji ýylda başlandy.
ISPO Mýunheniň soňky sergisi umumy meýdany 180,000 inedördül metre barabar bolup, Hytaýdan, Günorta Koreýadan, Japanaponiýadan, Gonkongdan, Fransiýadan, Russiýadan, Italiýadan, Hindistandan, Dubaýdan, ABŞ-dan, Awstraliýa, Meksika, Günorta Afrika we ş.m. we jemi 85,000 gatnaşyjy.Sergide görkezilýän önümler dünýädäki sport önümleriniň täze tendensiýasyny görkezer.
Walksun her ýyl dürli ýurtlarda degişli sergilere gatnaşar, epidemiýanyň täsirine garamazdan, sergilere hemişeki ýaly gatnaşmagy dowam etdirýäris
Şeýlelik bilen, sizi we kompaniýanyň wekillerini 28-30-njy noýabr aralygynda Germaniýada ISPO ýarmarkasyndaky stendimize baryp görmäge tüýs ýürekden çagyrdyk.
Iň täze gezelenç aýakgaplary, pyýada aýakgaplar, wulkanizirlenen aýakgaplar we tötänleýin aýakgap we ş.m. biziň kabinamyzda saýlamagyň iň täze tehniki usuly bolar.Bäsdeşlik bahasy bolan ýokary hilli önümler bazaryňyzda harytlary gowy satmaga kömek eder.
Mundan başga-da, gyzgyn satuw aýakgaplaryny dizaýn etmegiňize kömek edýän döredijilik dizaýn toparymyz, ähli zerur zatlary çözmek üçin hil we hünärmen satuw toparyny dolandyrmak üçin jogapkär QC topary bar.
Sergide duşuşanymyz diýseň hoşal bolardy.Companyakyn wagtda kompaniýanyňyz bilen uzak möhletli işewür gatnaşyk gurmaga garaşýarys.

Walksun, dünýäniň dürli künjeginden gelen täze we köne müşderileri mähirli garşylaýar we ýarmarkada saýlama edip biler, sag boluň

Açylyş wagtyna üns bermegiňizi haýyş edýäris
Sergi senesi: 2022-nji ýylyň 28-nji noýabryndan 30-njy noýabry
Sergi stendi: C3.707-1
ispo (1)

ispo (2)


Iş wagty: Noýabr-02-2022