FREE SHIPPING ON ALL PRODUCTS

Dogry gezelenç aýakgaplaryny saýlamak üçin doly gollanma

Müň mil aralygy bir ädim bilen başlaýar.Aýakgap gezelenç etmek daglara çykanda ilkinji saýlawdyr.Amatly bahasy bilen amatly we ýokary hilli gezelenç aýakgaplaryny saýlamak gaty möhümdir.Bir jübüt aýakgap nädip saýlamaly?Aslynda, bu öz aýagyňyza we gezelenç ýoluňyza bagly.
1. iň möhüm zat ululygydyr.Dürli ýurtda dürli ölçeg ölçegi birneme başgaça bolýar.Şonuň üçin has gowy synanyşýan aýakgap.
2. Daga çykmak bilen, aýaklaryň çygly bolmagyna sebäp bolýan aýratyn çygly gurşa ýa-da gar bilen ýüzbe-ýüz bolarys.Enougheterlik açyk giňişlikde aýakgap gezelenç etmek, gezelenç edýänlere aýakgaplary aňsatlyk bilen geýmäge we çykarmaga kömek eder.
3. Aýakgap gezelenç etmek, suw geçirmeýän ýerlerde ýokary islegdir. Dil bolsa suwa garşylygyň iň gowşak tarapydyr.Şonuň üçin satyn alanyňyzda suw geçirmeýän ýa-da ýok dil dizaýnyny üns bilen barlaň.
4. Käwagt bir zady urmak gutulgysyz.Aýaklaryň we arka dabanyň dokma bölegi bolan gowy gezelenç aýakgaplary aýagy gorar.Aýak barmaklary ýeterlik derejede barmaklary hem gorar.Mundan başga-da, gaty topuk bölegi durnukly ädim ätmäge we gar meýdanynda aýak basmaga kömek eder.
5. Aýakgabyň gowydygyna ýa-da daş keşbine baha bermek kyn.Referenceöne salgylanma üçin bilelikdäki bölegi we dil tikiş jikme-jikliklerini barlap bilersiňiz.Upperokarky owadan tikiş, aýakgaplary gowy suw geçirmez.Daşarky we ýokarky arasynda gowy ýelmeşmek, uzak wagtlap köwüş geýer.
6. Aýakgap geýeniňizde, aýaklaryňyzyň rahatdygyny ýa-da aýagyňyzy agyrtýan bir böleginiň bardygyny duýmak üçin birnäçe ädim ätiň.Aýakgaplar gaty dar bolup bilmez, bu bolsa aýagyň ganynyň pes akymyna sebäp bolar we aýaklar sowuk bolar.Aýakgaplar gaty kiçi ýa-da gaty uly bolmaly däldir.Kiçijik aýakgap barmaklaryň oňaýsyz bolmagyna sebäp bolýar.Uly aýakgap ýöräniňizde köwşüň çykmagyna sebäp bolýar.Üstesine, adatça günortan adam aýakgaplary agşamdan has uly.Şuny göz öňünde tutuň.
Dostlukly we oňat gezelenç aýakgaplaryny maslahat beriň, aşakda barlaň
hgfd


Iş wagty: Noýabr-02-2022